CoBePrev

CoBePrev verenigt en vertegenwoordigt alle verenigingen van preventieadviseurs die in België betrokken zijn bij het Welzijn op het Werk.

Preventieadviseurs zijn actief in verschillende welzijnsdomeinen zoals:

 • Arbeidsveiligheid
 • Gezondheid van de werknemers
 • Psychosociale aspecten
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de werkplaatsen
 • Leefmilieu, invloed op andere domeinen

Voorstelling

CoBePrev beschouwt BeFOHN, de Belgian Federation of Occupational Health Nurses die AFISTEB en VVVB verenigt, als een volwaardige partner, wiens leden een specifieke opdracht hebben binnen de bescherming en promotie van de gezondheid van de werknemers.

CoBePrev overkoepelt:

Onder het Welzijn op het Werk wordt verstaan alles wat plaatsvindt in het kader van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten die bij deze wet horen (Codex over het Welzijn op het Werk en ARAB).

CoBePrev werkt daarom ook samen met andere deskundigen zoals milieucoördinatoren, veiligheidscoördinatoren, veiligheidsadviseurs en adviseurs van de verzekeringen, brandweer, security, HR, wetenschappelijke instituten, sociale partners en overheidsdiensten. CoBePrev wil ook met deze experten en de organisaties die hen vertegenwoordigen zo goed mogelijke relaties onderhouden.

Doelstellingen

Ondersteuning bieden aan de hele gemeenschap van preventieadviseurs

Om kwaliteitsvolle adviezen te kunnen verlenen, moeten de preventieadviseurs over voldoende mogelijkheden beschikken: CoBePrev wil alle preventieadviseurs ondersteunen bij het vervullen van hun opdrachten in een multidisciplinaire context.

Samenwerking faciliteren tussen preventieadviseurs

CoBePrev wil de samenwerking faciliteren tussen de generalistische en specialistische preventieadviseurs en tussen de specialistische preventieadviseurs onderling. Intervisie komt immers het hele welzijnslandschap ten goede.

Daarom brengt CoBePrev de multidisciplinariteit in de praktijk, vanaf het bestuursniveau van de verenigingen, tot aan de individuele experten die ze vertegenwoordigen. Dit gebeurt onder andere door informatie-uitwisseling, overleg, studiemomenten en andere vormen van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen de partners.

Kennisontwikkeling stimuleren voor alle preventieadviseurs

De intensere samenwerking via CoBePrev verhoogt het professioneel niveau van alle partners en hun leden. Inzicht in elkaars werkveld en wederzijdse hulp bevorderen de kwaliteit van de globale advisering. Onderlinge samenwerking bij opleiding, onderzoek en ontwikkeling, nascholingen en publicaties komt de vakbekwaamheid van de preventieadviseurs en de kwaliteit van hun adviezen ten goede.

Als onmisbare partner optreden bij de opleidingen tot preventieadviseur en toetsing van het welzijnsbeleid

CoBePrev stelt zijn expertise ter beschikking van de gemeenschappen en gewesten bevoegd voor onderwijs en onderzoek. We willen de verspreiding van kennis over Welzijn op het Werk helpen sturen samen met de verschillende universiteiten en hogescholen, zowel bij de opleidingen als bij het wetenschappelijk onderzoek. Door uitwisseling van praktijkervaringen komen immers regelmatig belangrijke problemen aan het licht waarvoor bijsturing van de opleiding of gericht prioritair studiewerk van overheidsdiensten of wetenschappelijke onderzoekscentra nodig is en waardoor de beschikbare middelen zo nuttig mogelijk worden aangewend.

Als onafhankelijke partner optreden voor alle stakeholders bij de totstandkoming en toepassing van effectievere en efficiƫntere welzijnswetgeving

CoBePrev wil een onafhankelijke partner zijn voor de verschillende welzijnsactoren zoals de federale en regionale administraties, fondsen, sociale partners en toezichthoudende ambtenaren. CoBePrev heeft immers rechtstreeks contact met alle welzijnsaspecten van het werkveld en is dus in staat om snel onduidelijkheden, leemten en werkpunten in de Welzijnswetgeving te identificeren en de prioriteiten ervan te bepalen.

CoBePrev wil haar expertise ter beschikking kunnen stellen in het vroegste stadium van de ontwikkeling van nieuwe welzijnswetgeving, alsook bij het uitwerken van praktijkrichtlijnen. Daarom wil CoBePrev betrokken worden bij de beleidsontwikkelingen van de stakeholders in Welzijn op het Werk zoals de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Fondsen voor Arbeidsongevallen en Beroepsziekten.

CoBePrev kan alle betrokkenen begeleiden bij de noodzakelijke vernieuwingen en op deze manier een snelle en onderbouwde besluitvorming faciliteren. CoBePrev wil deze, samen met de sociale partners, helpen vertalen naar de werkvloer en de toezichthoudende overheid ondersteunen bij de implementatie ervan.

Voor de realisatie van een integraal welzijnsbeleid zal de inbreng van de CoBePrev-experten dan ook een grote meerwaarde vormen.

Werking

CoBePrev is een platform voor formele en informele samenwerking tussen de verenigingen van preventieadviseurs voor het innemen van gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot Welzijn op het Werk.

De verenigingen vaardigen elk drie personen af, waaronder hun voorzitter en - indien van toepassing - hun vertegenwoordiger binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De afgevaardigden vergaderen periodiek en wisselen via verschillende kanalen informatie uit. Hun vertegenwoordigers in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk overleggen voorafgaand aan de vergaderingen van de Hoge Raad en nemen gemeenschappelijke standpunten in.

 • Mehdi El Fassi — Voorzitter AFISTEB
 • Gérald Dombret — Voorzitter ARCoP
 • Valérie Van Gulck/Mehdi El Fassi — Voorzitters BEFOHN
 • Alain Piette — Voorzitter BES
 • Michel Vangeel — Voorzitter BSOH
 • Peter De Wilde — Voorzitter Prebes
 • Roeland Motmans — Voorzitter VerV
 • Kristien Van Hoof — Voorzitter VVIB
 • Mieke Raeijmaekers — Voorzitter VVVB

WoW Handboek

CoBePrev heeft meegewerkt aan de nieuwe druk van het WoW Handboek van het PVI. Een aantal verenigingen heeft vanuit zijn kennis en expertise hoofdstukken aangepast/ herschreven. Ben je lid van een van volgende verenigingen en heb je interesse in het WoW Handboek? Geniet dan van een korting en bestel je handboek hier:

 • Vlaamse Ergonomie Vereniging
 • Belgian Ergonomics Society
 • Belgian Society for Occupational Hygiene
 • Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming
 • Vereniging voor Interne Bedrijfsartsen
 • Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg